Prázdny

obchodné podmienkY
VYUžíVANIA SLUžIEB

Prázdny
Prázdny

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi samostatne zárobkovou osobou Gabrielou
Kundrátovou , s prevádzkou Gabriela Kundrátová – Salón Elegance Obchodná 164/58 07801
Sečovce, a zákazníkmi – nájomcami. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené
v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Objednávajúci prijíma
platnosť obchodných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho
vstupujú do platnosti.

1. Gabriela Kundrátová , s prevádzkou Gabriela Kundrátová – Salón Elegance Obchodná
164/58 07801 Sečovce, požičiava spoločenské šaty na základe predtlačenej písomnej
zmluvy, ktorú nájomcovi vypíše pri výbere alebo preberaní šiat pracovníčka Salónu.

2. Totožnosť nájomcu sa overuje občianskym preukazom, alebo iným dokladom totožnosti.

3. Požičiavané spoločenské šaty špecifikované v zmluve musia byť použité na účel,
ktorému slúžia a na podujatie v dohodnutom termíne.

4. Výška požičovného za jednotlivé druhy šiat je stanovená pri každom modele šiat.

5. Pri rezervovaní spoločenských šiat zaplatí nájomca zálohu vo výške 10€ alebo 20 €
vzhľadom na model. Pri preberaní šiat sa od celkovej sumy požičovného odpočíta výška
zálohy. Pri vrátení šiat pracovníčka Salónu zhodnotí fyzický stav prenajatých šiat. V
prípade poškodenia šiat je nájomca povinný zaplatiť vzniknutú škodu. V prípade
poškodenia, ktoré je neopraviteľné, je nájomca povinný zaplatiť nadobúdaciu hodnotu
požičanej veci, pričom sa stáva vlastníkom poškodenej veci.

6. Preberanie vypožičaných šiat je jeden pracovný deň pred termínom podujatia.

7. Vrátenie prenajatých vecí je nasledujúci pracovný deň po termíne podujatia (po
predchádzajúcej dohode s pracovníčkou Salónu sa tento čas môže predĺžiť maximálne o
jeden deň). Za každý omeškaný kalendárny deň nájomca uhradí 10 €.

8. Nájomca vráti prenajaté veci v stave spôsobilom na ďalšie prenajímanie, t.j. kompletné, v
dobrom stave, do dohodnutého termínu. Nájomca prenajaté veci neperie, ani nečistí
žiadnym spôsobom.

9. Bez súhlasu Gabrieli Kundrátovej alebo inej pracovníčky Salónu , s prevádzkou Gabriela
Kundrátová – Salón Elegance Obchodná 164/58 07801 Sečovce,, nesmie nájomca
prenechať vec na užívanie inej osobe.

10. Nájomca je oprávnený užívať prenajaté šaty primerane povahe a ich určeniu. Nájomca je
povinný starať sa o prenajaté šaty tak, aby na nich nevznikla škoda. Ak dôjde k
poškodeniu, strate alebo zničeniu prenajatých šiat, nájomca je povinný to prenajímateľovi
oznámiť bez zbytočného odkladu. Zodpovednosť nájomcu za škodu je založená §420 OZ.
Náhrada škody sa rieši v zmysle § 442 OZ a §443 OZ. Ak sa prenajaté šaty stratili alebo
zničili, je nájomca povinný zaplatiť poplatok podľa bodu 5.

11. Nevrátenie finančnej zálohy: Gabriela Kundrátová , s prevádzkou Gabriela Kundrátová –
Salón Elegance Obchodná 164/58 07801 Sečovce, si vyhradzuje právo nevrátiť finančnú
zálohu pri zrušení rezervácie mesiac pred dohodnutým termínom vypožičaných šiat.
Zákazník uhradí celú sumu zapožičaného tovaru.

12. Ochrana osobných údajov: Údaje zadávané prenajímajúcim pri objednávke šiat považuje
Gabrielou Kundrátovou , s prevádzkou Gabriela Kundrátová – Salón Elegance Obchodná
164/58 07801 Sečovce, za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom. Pri spracovaní
osobných dát sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č. 428/ 2002 z.z. o ochrane
osobných údajov.

13. Nájomca svojím podpisom na zmluve o zapožičaní šiat potvrdzuje, že sa oboznámil s
obsahom podmienok výpožičky, ako aj s cenou za vypožičanie. Potvrdzuje, že veci
tvoriace predmet podpísanej zmluvy mu boli odovzdané v stave spôsobilom na riadne
užívanie.

14. Nájomca svojim podpisom súhlasí s poskytnutím osobných údajov na účely spracovania
objednávky prenajímateľom v zmysle znenia zákona 18/2018 Z. z. o o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodné podmienky sú platné od 13.1.2020

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Šťastie je poéziou žien,
 ako sú šaty ich ozdobou.

Prázdny
Prázdny

kontakt

+421 918 818 901
info@salonelegance.sk
Obchodná 164/58, 078 01 Sečovce
(Nájdete nás v uličke)

IČO: 52802094
DIČ: 1126051245

Otváracie hodiny

Po-Pia  9:00 - 16:00
So  9:00 - 12:00

informácie

Všeobecné obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov
 

Prázdny

Designed by thebrand. All rights reserved 2020